Wpisy oznaczone tagiem 'akcja'

Rynkowa lub fikcyjna kapitalizacja

13Na rozwiniętych etapach gospodarki rynkowej, gdzie szeroko rozpowrzechniona jest akcyjna forma własności, wolne obracanie akcjami i określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa poprzez kodowanie akcji, bardziej przejżystym będzie rozumienie kapitalizacji w tłumaczeniu Richarda Cocha. R.Coch uważa, że kapitalizcja – to „wartość rynkowa firmy, akcji której są kodowane na giełdzie papierów wartościowych”, co reprezentuje wyprodukowanie ceny rynkowej akcji i ogólnej ilości akcji firmy. Zwiękrzenie wartości rynkowej akcji i spółki akcyjnej w całości odbija się w tym przypadku na aktywach bilansu w krztałcie przeceny wkładów finansowych i bilansuje się w pasywach kapitałowych. Dany rodzaj przejawu kapitalizacji ma wyraźne podobieństwo z marketingową kapitalizacją. Jednaj kapitalizacja w tym przypadku inscenizuuje się nie wewnętrznym zarządzaniem firmy, a zewnętrznymi giełdowymi strukturami, które realizowane są kodowaniem akcji. Wyniki negocjacji giełdowych , jak wiadomo, krztałtują się pod wpływem pojednania objektywnych i podmiotowych czynników, lecz działanie czynników podmiotowych są zminimalizowane społecznym wyznaniem. W wydaniach akademickich kapitał, przedstawiony w papierach wartościowych, które przynoszą dochody, nazywany jest faktycznym lub giełdowym kapitałem. Ponieważ dana forma kapitalizacji składa się z operacji giełdowych, ona nazywa się fikcyjną kapitalizacją. Analitycy rynku giełdowego preferują nazywać tę formę przejawienia kapitalizacji rynkową kapitalizacją. W Polsce fikcyjna lub rynkowa kapitalizacja w ostatnie czasy miała mocny rozwój, co spowodowało aktywizację rynku giełdowego. Jednak, potężny polski biznes najbardziej skłania się do ukrztałtowanie się na podstawie akcyjnej formy własności. Więkrza część polskich przedsiębiorstw skłania się do narzędzia naroszczenia własnego kapitału, co powoduje że ta forma kapitalizacji narazie nie jest zbyt dostąpna. Wraz z innymi formami kapitalizacji istnieje i działa kapitalizacja, którą można podkreslić jako pojęcie „kapitalizacji majątku” lub „kapitalizacja wydatków”. Kapitalizacja majątku widoczna jest w absolutnym i odnośnym zwiękrzniu majątku o charakterze kapitalowym – czyli aktywach nieobrotowych, które przedstawiają sobą najbardziej przystojne zabezpieczenie w każdych transakcjach finansowych i najbardziej znaczącą część rzeczywistego majątku firmy. Najbardziej perspektywną częścią nieobrotowych aktywów ś aktywa niematerialne. Do nich można odnieść strategie marketingowe, bazę klientów, metodykę monitoringu rynku, a takżę wyniki badań marketingowych, nou-hau, zawartość wysokiej reputacji i wykwalifikowanego personelu, dłógotrwałość relacji z klientami i wiele innego.

Kapitalizacja firmy: aspekt teoretyczny

11Kapitalizacja – jeden z niewielu czynników ekonomicznych, do którego przejawia się zbyt wysokie zainteresowanie w praktyce i które do ostatniego czasu jest bardzo nieszczegółowo zbadane w narodowej literaturze egonomicznej. Samodzielne badania w tej sferze kapitalizacji tylko w ostatnich latach zaczęły mieć miejsce. W ten sposób, lista samodzielnych badań w sferze kapitalizacji na tyle mała, że ją można opisać niemal w pełnej mierze. W większoście badań kapitalizacji rozpatrują się pozycję wzrastającego własnego kapitału firmy. Przy tym akcent kładzie się , głównie, na spółki akcyjne, akcję których znajdują się w wolnym obrocie. Ocena kapitalizacji przeprowadza się w tym przypadku na zasadzie wartości kursowej akcji. Jest to najbardziej rozpowszechniony sposób podejścia do kapitalizacji na rynku ojczystym, który pobraliśmy z praktyk zagranicznych. W ten sposób, ma on dość organiczoną sferę zastosowania w środowisku gospodarczym, gdzie forma akcyjna kapitału wobec istniejącego czasu nie zdibyła szerokiego rozpowszechnienia. Dalej, przy takim podejściu do kapitalizacji z przedmiotu badań wypada wielka część polskich firm. W zależności od mechanizmu wzrastającej kapitalizacji podkreślają trzy jej rodzaje: rzeczywistą kapitalizację; marketingową kapitalizację; rynkową lub fikcyjną kapitalizację. Wszystkie omówione rodzaje kapitalizacji są widoczne w balansie firmy w krztałcie powiękrzenia własnych źródeł finansowania, jednak mają różne źródła wyniknięcia i różnorodne sposoby dalszego funkcjonowania. Rzeczywista kapitalizacja. Efektywnie działające przedsiębiorstwo prawie zawsze ma pozytywny wynik finansowy działalności gospodarczej. Dochód, a konkretniej to część reinwestowana w wielkiem stopniu określa wartość przedsiębiorstwa i doprowadza do powiękrzenia własnego kapitału. Wysoka kapitalizacja mówi o możliwości gospodarujacego podmiotu generować dochody, efektywnie wykorzystywać zasoby, rozszerzać biznes, co w swoją kolej, jest warunkiem przyszłych przychodów. Między tym, zwiękrzenie bilansu przy innych równych warunkach oznacza zwiękrzenia pasywów i nastepnie w siłę głównych regół prowadzenia bilansu, rozumie zwiękrzenie aktywów podmiotu godpodarczego. W zalezności od rodzaju działalności, strategii przedsiębiorstwa i ukrztałtowanych płynnych problemów powiękrzenie zaczepia lub aktywa obrotowe lub inne, lub wszystkie razem. Jeśli w wyniku finansowo- gospodarczej działalności przedsiębiorstwo reinwestuje dochód, skierowałszy go na wypełnienie przede wszystkim środków pracy i aktywów obrotowych, to odbywa się rzeczywista kapitalizacja, która wyraża się w rzeczywistej wartości majątku. W więkrzości przypadków przedsiębiorstwa z mocną strategią inwestują przyrost własnego kapitału w aktywa dłógoterminowego charakteru. W tym przypadku kapitalizacja przedstawia z siebię rzeczywisty wynik finansowo- gospodarczej działalności, jest ekonomicznie objektywną i inicjatywa pochodzi ze strony źródeł finansowania, czyli pasywa bilansu. Rzeczywista kapitalizacja prowadzi do wzmocnienia finansowej wytrwałości firmy, podwyższenia jej rejtingu kredytowego, wzrostu marketingowej przystojności i zwiękrzeniu jej rynkowej wartości.