Krok po kroku do znalezienia inwestora

19Organizacja takiego dofinansowania, żeby nie narazić sie na popadanie w dłógi, może rozciągnąć się na taki termin od trzech do dziewięciu miesięcy. Tu można podkreślić dwa główne etapy: 1.Przygotowanie. Na tym stadium firma lub wynajęte przez nią konsultanci przygotowują całą dokumentację, która w dalszym ciągu będzie wykorzystywana pod czas negocjacji z inwestorami. Odbywa się ocena, podkreślenie jej mocnych stron, buduje się inwestycyjny memorandum. 2.Poszukiwania inwestora. Czyli na drugim etapie przedstawiciel firmy lub zaproszony bankier prowadzi negocjację z potencjalnymi kupcami. Ten proces dość trudny i wieloplanowy, łączy w sobie rzęd dalszych kroków: zawarcie umowy między firmą- klientem i inwestbankierem (obydwie strony rozpatrują możliwe warunki i podpisują kontrakt); zatwierdzenie potrzebnych dokumentów dla rozpoczęcią negocjacji potencjalnym inwestorem; zatwierdzenie z klientem głównych biznesowych parametrów (dochodów, części podzielonego rynku, systemu dystrybucji it.d.); poszukiwanie potencjalnych inwestorów w wybranej kategorii i zatwierdzenie z klientem krótkiej listy (właśnie firma może nie wiedzieć, z jakim funduszem konretnie zaczną się negocjację, najczęściej firma – klient zatwierdza listę potencjalnych inwestorów, na której może się zmieścić 50-60 różnorodnych funduszy). 3.Wybór strategii negocjacji z każdym potencjalnym inwestorem. 4. Podpisanie porozumienia o tajemnicy i przeprowadzenie wcześniejszych negocjacji z inwestorem. Omówienie parametrów biznesowych. 5.Stworzenie propozycji o zakupie w formie porozumienia Terms Sheet Agreement. Lista łączy w sobie krótko wyłożone aspekty umowy. Na niej omawiają się terminy, w których musi zostać zakończona umowa. Również tam mogą być określone skutki kar, które będą nałożone przy odmowie jednej lub dwóch stron umowy. 6. Prekazanie listy warunków prawnikom po obu stronach, którzy podsumują końcowy dokument lub cały pakiet dokumentów dla podpisania. 7.Podpidanie końcowej opcji umowy współpracy po czym dokonanie wszelkich procedur przechodzi do rąk zarządu inwestycyjnego funduszu lub specjalnie wyznaczonej komisji wśród top-menadżerów obu firm. W podsumowaniu należy podkreślić, że dofinansowanie bez popadania w dłógi należy odnieść do tanich narzędzi przyciągnięcia pieniędzy. Pod czas jego organizacji można podkreślić trzy główne artykuły wydatków: wynagrodzenie inwestycyjnych bankierów; opłata za pomoc prawną; wyatki na dodatkowe emisję papierów wartościowych i na inne równoległe działania. Średnio wydatki firmy, wartość której wacha się pomiędzy 10 a 20 milionami, wynosi do 5-7 procent od wartości umowy i zmniejsza się do 2-3 procent dla firmy, wartej 100 milionów dolarów.

Do czego doprowadzają kary za zadłużenie kredytowe

10W walce z przeterminowanym zadłóżeniem kredytowym nie pozostaje innego wyjścia, jak wymyślić i ustanowić kary za niedotrzymanie terminów opłat. Lecz przed tym jak coś zdecydować, firma musi dokładnie ocenić wszelkie ryzyko, związane z taka decyzją. A przede wszystkim podatkowe. Czy frima która uzyskała od kontrahenta opłatę kary musi z tego zapłacić VAT? Kodeks podatkowy nie podaje wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Pozycja inspektorów podatkowych jednoznaczna:VAT należy płacić. Kary nie zwiękrzają wyznaczonej w umowie ceny realizowanych towarów i opłacają się ponad tą cenę. W ten sposób, nie ma żadnych podstaw rozpatrzywać kary i mandaty jako środki związane z opłatą realizowanych towarów. Przecież oni nie zamieniają ich wartości, a tylko pokrywają straty sprzedawcy, spowodowane naruszeniem warunków umowy z kupującym. Jednak pragnę przewidzieć. Jesli zdecydujecie Państwo nie spłacać VATu od uzyskanych kar, to udowadniać swoją pozycję będziecie musieli, prawdopodobnie w sądzie. Więc, nie należy próbować zarabiać w taki sposób, ponieważ jest to sprawa dość mocno wahająca się pomiędzy prawem a bezprawiem. Skutki takiej działalności bezprawnej moga skączyć się nawet aresztem z konfiskacją wszelkiego majątku członków firmy, którzy uczęstniczyli w dokonywaniu tego czynu, czyli pominięcia zapłaty podatku VAT. Ogulnie muwiąc, cały system podatkowy i instytucję, które odpowiadają za dotrzymanie się warunków ustanowionych normami prawnymi, są dość obfitą strukturą i skąplikowaną. Czyli właśnie taką z którą nie należy żartować, ani próbować pominąć jej zasady, bo jest szansa na bardzo trudne skutki, które mogą się niesamowicie rażąco skazać na życiu w dalszym ciągu.

W relacjach z klientami kieruj się mądrością

7Mocna konkurencja zmusza dostawców towarów liczyć się z interesami klientow. Lecz ludzie są w taki sposób uporządkowani, że szybko przyzwyczajają się do dobrego i zaczynają wymagać leprzego. W wyniku czego wynikają najpierw niewielkie zadłóżenia, potem więkrze, a potem to staje się normą. Dla tego zadłóżenie kredytowe (komisowe) wymaga konkretnego i wyraźnego zarządzenia systematycnością. Problem, który powstał na przedsiębiorstwie z przeterminowanego zadłóżenia komisowego można podzielić na dwie części. Pierwsza – to praca z menadżerami. Druga –praca z klientami. Zacznijmy od menadżerów. Bezwątpienia, bardzo dobrym dla przedsiębiorstwa jest to, kiedy współpracownicy podtrzymują z klientami ciepłe ludzkie relację. Nieżadko pomocne to jest w sytuacjach krytycznych. Jednak, nie można się nie zgodzić, że najczęściej taka przyjaźń istotnie chłodzi kupujących. Wyjście z danej sytuacji jest wyraźne. Kierownik zobowiązany jest wytłumaczyć menadżerowi ds. handlu, że jego wynagrodzenie bezpośrednio zależy o dostarczenia pieniędzy. Czyli, czym więcej dostarczonych wpłat, tym bardziej będzie rosnąć stawka procentowa od jego wynagrodzenia. Pieniądze muszą wracać do firmy na czas. Dla tego menadżer musi wiedzieć, że każdy dzień zadłóżenia opłat od kupujących, będzie doprowadzać do potrącenia z jego wynagrodzenia określonej kwoty pieniężnej. Dany system jest ość bolesny, lecz potrzebny. W celu sptawiedlowości należy dać menadżerowi możliwość manewrować. Naprzykład, nie nakładać na niego różnych kar za trzydniowe, Wszystkie te elementy należy opisać w wynagrodzeniu pracy menadżera. W programie komputerowym można stworzyć raport, w którym każdy menadżer będzie miał mozliwość zobaczyć na ile i który klient przynosi straty jego firmie, czyli i jemu osobiście. W stosunku do klientów to tu jest trudniej. Ważne tu, jak pociągającym towarem handluje firma, z jaką prędkością on porusza się rynku. Jak tylko zostaną przestudiowane te czynniki, firma będzie mogła ustalić optymalną wielkość odriczenia terminów opłat. Najbardziej efektywnym sposobem terminowego uzyskania środków pieniężnych jest mądry system rabatów. Naprzykład, schemat przy którym rozmiar rabatów zależy od wsześniejszej opłaty. Klient powinienen pamiętać, że biznes – to obustronna opłacalna współpraca. Niedotrzymanie warunków umowy i obowiązków prowadzi do obóstronnych strat. Karą dla nieuczciwych klientów sprzedawca powinienen skrócić terminy odroczenia aż do przedpłaty lub opłaty w momencie dostarczenia towaru. Żeby pozbyć się przeterminowanego zadłóżenia komisowego, kierownik firmy powinienen przygotować się do dłógiej i kłopotliwej pracy. Należy wykazać się mądrością i i dalnym widzeniem w relacjach z klientami, lecz przy tym mocno dotrzymywać się interesów własnej firmy. Gdy ż wyciągniemy rękę do kupującego dla wyjątku, należy podkreślić tę wyjątkowość i w miarę możliwości wymagać coś w zamian (naprzykład, przedpłatę następnej partii). W podsumowaniu, należy podkreslić, że zarząd, a także menadżerowie muszą stworzyć u klientów image przedsiębiorstwa – „płacić należy w terminie!”.

Przeterminowany dług: jak zdyscyplinować kupujących

6Firma wpełni sukcesywnie zajmuję się handelm hurtowym. Rzecywiście, ona ma wiele kontrahentów, którym ona dostarcza towar. Jednak nie wszystcy kupujący są zdyscyplinowani. Wiele z nich zaczęło zatrzymywać opłatę za towar. Zazwyczaj na nieznaczący termin – od dwóch dni do tygodnia. Możliwie, o jest spowodowane tym, że menadżerowie ds. handlu starają się podtrzymywać ciepłe osobiste relację z przedstawicielami firm – kupujących. Oni, jednak w swoją kolej, na podstawie przyjaźni zaczęli pozwalać sobię na niedokładność w terminach płatniczych. Takie niezaplanowane przekładania terminów opłat w jednym momencie stało się dla towarowej firmy problemem.Firma nie zawsze w terminie zaczęła dostawać pieniądze, na które liczyła. Możliwie, w porównaniu nie są to wielkie kwoty, ale jednak sprzedawca mial by lepiej gdyby miał ich do swojej dyspozycji. A nie „kredytować za darmo” inne firmy. W wyniku tego, firma handlowa okazała się w dość trudnej sytuacji. Jednej strony, ona oczywiście nie chce psóć relacji z klientami. Z innej strony, kierownik firmy dochodzi do wniosku, że bez rygorystycznych metod nie uda się dotrzeć do wszystkich klientów. Jak w takim razie stworzyć efektywny sposób zadłóżenia komisowego? Jakie wyjście można znaleść w tej sytuacji? Dla menadżera musi być wyznaczona nagroda, czyli należy pokazać mu na czym zyska. Efektywny system zarządzania zadłóżeniem komisowym łączy w sobi wiele czynników. Głównymi wśród nich jest motywacja menadżerów sprzedaży bezpośredniej, stymulowanie klientów, udoskonalenia warunków umowy, budowanie schematu zarządzania zadłóżeniamo komisowymi. Program motywacji menadżerów sprzedaży bezpośrednich powinienen być ugruntowany systemie opłaty ich pracy. A ich wynagrodzenie ma sens wydawać dopiero wtegy gdy kupujcy zapłaci za starsze dłógi. Ciepłe relację z kupującym – jest zawsze plusem. Lecz nie należy I nie należy zapominać o swoich obowiązkach. Dla tego menadżer powinien pamiętać o zyskach własnych i swojej firmy w sytuacjach, kiedy on albo pije herbatkę z klientem, w tym przypadku traci pieniążki z wynagrodzenia, albo wspiera i kontroluje wygodną dla przedsiębiorstwa współpracę. Stumulować klientów do szybszysz opłat można i w inny sposób. Wiele firm podkreślają, że ich kupujący stali się vardziej zdyscyplinowani po tym, jak im przedstawili elastyczny system rabatów. Naprzykład, gdy klient opłaca towar wcześniej lub w terminie ustalonym, to dostaje on rabat na nastepne zakupy lub otrzymuje jakieś bonusy. Rozwiąać problem zadłóżenia można za pomocą udoskonalenia dłógotrwałych warunków. Dla tego należy opisać w umowie dostawy punkt, określający kary za niedotrzymanie terminów opłat i zadłóżenia komercyjnego. Jeszcze jednym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji jest zatwierdzenie reguł zarządzania zadłóżeniem. Również należy przyłączyć do pilnowania sprawy z zadłóżeniem komisowym i innych współpracowników firmy, naprzykład, komercyjnego lub finansowego oddziału.