Wpisy z kategorii 'Marketing'

Kłopoty firmy związane z nieetycznym zachowaniem

30Czasami związany z marketingiem problem etyczny nie jest tak widocznym jak w sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów spirytusowych. Rzecz idzie o nadmiernej zawartości w produktach spożywczych tłuszczów, innych substancji lub konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zazwyczaj w danym przypadku oparciem dla producenta jest to, że konsumenci są ludźmi dorosłymi i samodzielnie mogą podjąć decyzję o spożyciu go, po tym jak uzyskają informację o produkcie. Niestycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, które może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk. Wśród wielu innych problemów, które powstają w firmie wskutek działań nieetycznych, istnieje jeszcze jeden problem etyczny, związany z marketingiem. Na zachodzie wszystkie przedmioty, od samochodów i aż do lodów, które są sprzedawanę i reklamowane z wykorzystaniem motywów seksualnych, naprzykład z wykorzystaniem zdjęć pół nagich pięknych kobiet na plakatach, kalendarzach, w gazetach, a nawet w reklamie w telewizji. W określonych sferach społęczeństwa powoduje to protest i chęć sprowadzenia zakazów na takiego rodzaju reklamę. Dla tego, specjaliści ds. marketingu muszą dokładnie zastanawiać się nad programem reklamowym swojej firmy, żeby uniknąć kłopotów w moralno-etycznym kontekście. Dla tego żeby handel był prawidłowo dokonywany, a także bez zakłamania, bardzo ważne, żeby współpracownicy ds. marketingu zawsze działali pilnując żeby nie naruszyć norm etycznych i moralnych zasad. Również należy w szacunkiem podchodzić do klientów, niezależnie od ich pochodzenia, rasowych odmienności czy wyznania religijnego. Sukces gwarantowany jeśli działać zgodnie z hasłem: „Szczerość – najleprzą polityką!” Czyli dla dobrych relacji pomiędzy firmą a klientami, a także pomiędzy całą drużyną działającą na rzezcz wspólnego osiągnięcia celów muszą być przestrzegane najzwyklejsze zasady postępowania wobec innych. A dokładniej, to rzecz idzie o uczciwośc, przede wszystkim, jak również elementy troski wobec osób z którymi mamy jakieś relację. A tu można również liczyć i konkurencję, ponieważ nie jest ona wrogiem, a tylko grupą takich samych ludzi, którzy pragną zarabiać i utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy w ten branży, a także walczyć o życie na rynku.

W relacjach z klientami kieruj się mądrością

7Mocna konkurencja zmusza dostawców towarów liczyć się z interesami klientow. Lecz ludzie są w taki sposób uporządkowani, że szybko przyzwyczajają się do dobrego i zaczynają wymagać leprzego. W wyniku czego wynikają najpierw niewielkie zadłóżenia, potem więkrze, a potem to staje się normą. Dla tego zadłóżenie kredytowe (komisowe) wymaga konkretnego i wyraźnego zarządzenia systematycnością. Problem, który powstał na przedsiębiorstwie z przeterminowanego zadłóżenia komisowego można podzielić na dwie części. Pierwsza – to praca z menadżerami. Druga –praca z klientami. Zacznijmy od menadżerów. Bezwątpienia, bardzo dobrym dla przedsiębiorstwa jest to, kiedy współpracownicy podtrzymują z klientami ciepłe ludzkie relację. Nieżadko pomocne to jest w sytuacjach krytycznych. Jednak, nie można się nie zgodzić, że najczęściej taka przyjaźń istotnie chłodzi kupujących. Wyjście z danej sytuacji jest wyraźne. Kierownik zobowiązany jest wytłumaczyć menadżerowi ds. handlu, że jego wynagrodzenie bezpośrednio zależy o dostarczenia pieniędzy. Czyli, czym więcej dostarczonych wpłat, tym bardziej będzie rosnąć stawka procentowa od jego wynagrodzenia. Pieniądze muszą wracać do firmy na czas. Dla tego menadżer musi wiedzieć, że każdy dzień zadłóżenia opłat od kupujących, będzie doprowadzać do potrącenia z jego wynagrodzenia określonej kwoty pieniężnej. Dany system jest ość bolesny, lecz potrzebny. W celu sptawiedlowości należy dać menadżerowi możliwość manewrować. Naprzykład, nie nakładać na niego różnych kar za trzydniowe, Wszystkie te elementy należy opisać w wynagrodzeniu pracy menadżera. W programie komputerowym można stworzyć raport, w którym każdy menadżer będzie miał mozliwość zobaczyć na ile i który klient przynosi straty jego firmie, czyli i jemu osobiście. W stosunku do klientów to tu jest trudniej. Ważne tu, jak pociągającym towarem handluje firma, z jaką prędkością on porusza się rynku. Jak tylko zostaną przestudiowane te czynniki, firma będzie mogła ustalić optymalną wielkość odriczenia terminów opłat. Najbardziej efektywnym sposobem terminowego uzyskania środków pieniężnych jest mądry system rabatów. Naprzykład, schemat przy którym rozmiar rabatów zależy od wsześniejszej opłaty. Klient powinienen pamiętać, że biznes – to obustronna opłacalna współpraca. Niedotrzymanie warunków umowy i obowiązków prowadzi do obóstronnych strat. Karą dla nieuczciwych klientów sprzedawca powinienen skrócić terminy odroczenia aż do przedpłaty lub opłaty w momencie dostarczenia towaru. Żeby pozbyć się przeterminowanego zadłóżenia komisowego, kierownik firmy powinienen przygotować się do dłógiej i kłopotliwej pracy. Należy wykazać się mądrością i i dalnym widzeniem w relacjach z klientami, lecz przy tym mocno dotrzymywać się interesów własnej firmy. Gdy ż wyciągniemy rękę do kupującego dla wyjątku, należy podkreślić tę wyjątkowość i w miarę możliwości wymagać coś w zamian (naprzykład, przedpłatę następnej partii). W podsumowaniu, należy podkreslić, że zarząd, a także menadżerowie muszą stworzyć u klientów image przedsiębiorstwa – „płacić należy w terminie!”.

Moralno-etyczne normy zachowania w relacjach biznesowych

27W relacjach sprzedawcy i kupującego nie zawsze zostają dotrzymane normy moralno-etyczne. Czasami istnieje możliwość tego, że produkt został nieprawidłowo przedstawiony. Jest to dość rozpowszechniony przypadek, zwłaszcza w sferze handlu detalicznego, gdzie produkt relkamowany jest jako taki który posiada rzęd właściwości i w miarę tego również dopasowany jest do taniej ceny co powodusze szybką sprzedaż. Kiedy zapas się kończy, sprzedawca stara się przekonać klienta kupić bardziej drogi produkt. Kiedy klient „połkną chaczyk”, sprzedawca ze wszystkich sił przekonuje kupującego zakupić inny produkt, który z regóły jest droższy. Kolejna mozliwość nieetycznego sposobu działań w relacjach klientów jest możliwa w sferze reklamy. Reklamując produkt można lekko zepsuć jego opis, podać nieprawidłową informajcę o cenach lub usługach. Nie mniej łatwo jest naruszyć ustawodawstwa różnych krajów. Wiele środków informacji masowej wiedzą o próbach reklamodawców upiękrzyć produkt, chociaż często im trudno jest zdecydować jaki jest prawidłowo skonstruowany „tekst”, a jaki nie. Ważne, żeby marketingowa funkcja cd. reklamowania zabezpieczała potencjalnych konsumentów lub klientów przed zniekrztałconą treścią podawanej informacji. Przy tym uważa się, że negatywne wspominanie konkurencji jest nieetyczne, a należy szczerze porównywać rzeczywiste przykładowe cechy. Lecz zawsze istnieje pokusa przecenić jakości własnego produktu i zmniejszyć do minimum plusy produktu konkurencji. Ponieważ klient posiada obszerną informację z różnych źródeł, to nieprawidłowa prezentacja będzie dla niego jasną, wywoła nieufność do Waszej reklamy i zmniejszy image firmy. Dla tego, w biznesie nie należy kierować się informacyjnymi napadami na konkurencję, ani tym bardziej nie przeceniać swoich produktów, ponieważ takie sposoby nie sprawdzają się na dłóższą metę. Następną sferą, w której zadeklarowane są etyczne czynniki, jest umiejscowienie kontraktu. Prawidłowa praktyka polega na tym, że kontrakt zazwyczaj przewiduje jakieś pozytywne czynniki dla jednej lub innej strony, w zależności od tego, która ten kontrakt sporządza. Tu jest możliwość włączyć w niego niesprawiedliwe normy i zmusić nic nie podejrzewającego klienta działać zgodnie z tym kontraktem, który niestety nie wpełni spełnia oczekiwań lub możliwości klienta, ani nie jest celem jego zainteresowania (dość często klienci lub konsumenci nie są dostatecznie świadomi reguł prawnych kupna-sprzedaży). Etyczny menadżer ds. marketingu nie będzie rezygniwać z interesów konsumentów i nie będzie próbować dodatkowo zyskać za koszt regorystycznych i zbyt surowych norm prawnych zawartych w kontrakcie. Co więcej, on powinienen polecić klientowi zwrócić się do doświadczonego prawnika, żeby ten mu wytłumaczył warunki i obowiązki zawarte w kontrakcie. Właśnie w taki sposób powinne się rozwijać relację stron w każdym rodzaju biznesu, niestety, na codzień każdy podmiot w branży ma szansę zetknąć się z nieetycznym zachowaniem partnerów it.d. Wieć, należy mieć zaufanie do osób z którymi się zamierza obcować, lecz również trzeba takie relację stale kontrolować, żeby uniknąć ewentualnych problemów. Bo niestety, nie zawsze mamy pewność tego że nasz partner biznesowy jest osobą, która również przestrzega norm etyczno-moralnych, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy pieniędzy.

Wykorzystamy problem żeby udoskonalić interesy firmy

8Problem przeterminowanego zadłóżenia komisowego zdaża się bardzo często. Lecz jest kilka opcji, jak firma może pokonać ten problem ograniczonych zasobów. Kredytując klientów, uzyskujemy wygodę. Najprostrzym sposobem pokonania tego problemu jest wykorzystanie schematu „metody kredytowania klientów”. On jest bardzo prosty. Swoją wadę środków obrotowych firma wypełnia za pomocą kredytu bankowego (lub jakiegoś innego). Za niedotrzymanie terminów sprzedawca pobiera od klienta okreslony procent, równy wielkości lub niewiele przewyższający stawkę procentową w banku. Wychodzi, że kupujący, zwracając dłóg w późniejszym terminie od ustalonego, przepłaca sprzedawcy kwotę, z której ostatni opłaca procenty kredytu bankowego. Co więcej, firma, okreslając procenty dla kupującego troszkę wiekrzą jak ta którą należy zapłacić banku, może nawet uzyskać dochód od przeterminowanego dłógu. W takim schemacie zadanie stworzenia efektywnego systemu zarządzania zadłóżeniem komisowym decyzje przyjmują się wyłącznie drogą finansową. Kierownik firmy nie przegrywa pieniędzy i nie kredytuje za daro. Odwrotnie, przedsiębiorstwo nawet coś wygrywa, a także podtrzymuje dobre relację z klientami. Cel- zatrzymać klienta. Teraz rozpatrzymy nie finansową stronę zapytania, a pracę proponowanych „winowajców” problemu – menadżerów ds. handlu. Ich ciepłe relację z klientami – wcale nie są rzadkością w wielkich firmach. Podobnie jak pierwsza opcja, rozwiązać trudna sytuację ich obóstronnych relacji i stymulować dotrzymanie terminów umowy można tylko radykalnymi działaniami. Naprzykład, nałożyć karę na menadżera, który dopuścił do przeterminowania zapłaty. Takie podejście firmy zastosowują dość często. Tak, jest to rozwiązaniem problemu. Lecz w praktyce działa ono tylko do tej pory, dopóki klient nie odejdzie. Lub jeszcze gorzej, do momentu, gdy odejdzie menadżer wraz z klientem. Wszystko poznaje się w porównaniu. A czy można wykorzystać zaistniały problem dla poleprzenia sytuacji w fiemie? Można. Przy tym taka decyzja będzie sprzyjać przejściu firmy do innej jakości, stworzy efektywny system zarządzania dłógiem. Jednocześnie z tym, firma uzyska konkurencyjna przewagę. Proponowana dezycja realizuje się po etapnie. Pierwszym krokiem, – zarząd firmy rozpatruje przyczyny zaistniałej sytuacji. Przeprowadza osobiste rozmowy z dyrektorami firm-klientami, propozuje im wspólnie rozwiązać problemy. Wynik – tworzy się system przejżystych relacji pomiędzy dyrektorami a dyrektorami. Krokiem drugim jest, – firma przeprowadza porównalna analizę przyczyn zadłóżenia. Dla tego na każdym etapie dostawy towaru i jego opłaty współpracownicy firmy wypełniają specjalną tablicę. Może ona być wykonana w prosty sposób. Jednak najvardziej efektywną jest opcja następna. Drugą tablicę tworzą w sposób operatywny. Przy jej wypełnieniu rozumie się że firma może dawać kredyt na doroczenie terminu zapłaty. W tej ostatniej tablicy firuruje zmienna IKS. Są to niektóre parametry niewiadome firmy, zgodnie z którymi można zrozumieć ryzyko zarządzania zadłóżeniem komisowym. W zależności od specyfiki swojej pracy firma sama decyduje jakie jeszcze czynniki, które wpływaja na działalność, należy pokazać w tablicy.