Wpisy z kategorii 'Inwestycje'

Rynkowa lub fikcyjna kapitalizacja

13Na rozwiniętych etapach gospodarki rynkowej, gdzie szeroko rozpowrzechniona jest akcyjna forma własności, wolne obracanie akcjami i określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa poprzez kodowanie akcji, bardziej przejżystym będzie rozumienie kapitalizacji w tłumaczeniu Richarda Cocha. R.Coch uważa, że kapitalizcja – to „wartość rynkowa firmy, akcji której są kodowane na giełdzie papierów wartościowych”, co reprezentuje wyprodukowanie ceny rynkowej akcji i ogólnej ilości akcji firmy. Zwiękrzenie wartości rynkowej akcji i spółki akcyjnej w całości odbija się w tym przypadku na aktywach bilansu w krztałcie przeceny wkładów finansowych i bilansuje się w pasywach kapitałowych. Dany rodzaj przejawu kapitalizacji ma wyraźne podobieństwo z marketingową kapitalizacją. Jednaj kapitalizacja w tym przypadku inscenizuuje się nie wewnętrznym zarządzaniem firmy, a zewnętrznymi giełdowymi strukturami, które realizowane są kodowaniem akcji. Wyniki negocjacji giełdowych , jak wiadomo, krztałtują się pod wpływem pojednania objektywnych i podmiotowych czynników, lecz działanie czynników podmiotowych są zminimalizowane społecznym wyznaniem. W wydaniach akademickich kapitał, przedstawiony w papierach wartościowych, które przynoszą dochody, nazywany jest faktycznym lub giełdowym kapitałem. Ponieważ dana forma kapitalizacji składa się z operacji giełdowych, ona nazywa się fikcyjną kapitalizacją. Analitycy rynku giełdowego preferują nazywać tę formę przejawienia kapitalizacji rynkową kapitalizacją. W Polsce fikcyjna lub rynkowa kapitalizacja w ostatnie czasy miała mocny rozwój, co spowodowało aktywizację rynku giełdowego. Jednak, potężny polski biznes najbardziej skłania się do ukrztałtowanie się na podstawie akcyjnej formy własności. Więkrza część polskich przedsiębiorstw skłania się do narzędzia naroszczenia własnego kapitału, co powoduje że ta forma kapitalizacji narazie nie jest zbyt dostąpna. Wraz z innymi formami kapitalizacji istnieje i działa kapitalizacja, którą można podkreslić jako pojęcie „kapitalizacji majątku” lub „kapitalizacja wydatków”. Kapitalizacja majątku widoczna jest w absolutnym i odnośnym zwiękrzniu majątku o charakterze kapitalowym – czyli aktywach nieobrotowych, które przedstawiają sobą najbardziej przystojne zabezpieczenie w każdych transakcjach finansowych i najbardziej znaczącą część rzeczywistego majątku firmy. Najbardziej perspektywną częścią nieobrotowych aktywów ś aktywa niematerialne. Do nich można odnieść strategie marketingowe, bazę klientów, metodykę monitoringu rynku, a takżę wyniki badań marketingowych, nou-hau, zawartość wysokiej reputacji i wykwalifikowanego personelu, dłógotrwałość relacji z klientami i wiele innego.

Rynkowa lub fikcyjna kapitalizacja. Ciąg dalszy

14Wartościowa ocena aktywów niematerialnych i ich opisanie w raporcie jest przyzwoitym narzędziem kapitaizacji majątku. Kapitalizacja wydatków oznacza przekazanie części płynnych wydatków do wydatków o charakterze kapitałowym. Klasycznym przykładem kapitalizacji wydatków mogą być wydatki na reklamę, które należą do wydatków płynnych, jednak w wyniku takich wydatków krztałtuje się marka, trend, wartość którego może być oceniana w wartości miljardów dollarów. Ogólnie mówiąc, jak twierdzi społęczność biznesowa, trend przedstawia sobą niematerialne aktywa i jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych firmy. Jednak jego wartość oceny i tendencji do zmian czasowych nie są dopasowane do tradycyjnych regół wyrażania w raportach aktywów niematerialnych. W ten sposób aktywa niematerialne są amortyzowane, czyli przeniesienie ich wartości na watrość znowu stworzonego produktu lub usługi produkuje się częściowo drogą naliczania amortyzacji. Po wygaśnięciu terminu wykorzystania aktywów niematerialnych jego wartość skapa do zera. Trend jednak może nie tylko tracić swoją wartość czasowo, ale i zwiękrzać ją. Przedstawiając z siebię aktywa niematerialne wedłóg wszelkich przeliczonych wcześniej oznak, trend potrzebuje okreslonych procedur oceny i przeceny. Tylko w tym przypadku mozliwa będzie kapitalizacja rozliczeń, w wyniku czego można będzie zwiękrzyć wartość nieobrotowych aktywów za koszt prezentowania w ich składzie trendu. Należy również podkreślić, że do chwili obecnej nie zbyt dobrze wyuczone i zbadane są narzedzia kapitalizacji w różnorodnych rodzajach działalności. Najbardziej zbadaną w tej sferze jest kapitalizacja produkcji. Między tym, w warunkach społeczności serwisowej potrzebne są dodatkowe badania kapitalizacji w różnorodnych sferach usług. Dla tego, że móc o wiele więcej powiedzieć na temat tego typu kapitalizacji, są wtęcz bardzo potrzebne ogólne badania tej sfery. Niestety nie wystarczy własnego doświadczenia bezpośredniej firmy, żeby ocenić mozliwości i zaplanować konkretne mało ryzykowne dalsze działania, ponieważ nie obejdzie się bez własnych błędów. Lecz takie błędy niosą za sobą niemiłe skutki, a czasem bardzo negatywne dla całej działalności organizacji i jej członków, a czasem i organizacji partnerskich, czyli innych akcjonariuszy. Badania doświadczenia praktycznego kapitalizacji, jej wszechstronna analiza i teoretyczne uogólnienie jest bardzo ważnym czynnikiem dla wszystkich uczęstników rynku: dla przedsiębiorstw, które krztałtują własny obraz na rynku, dla ich partnerów, dla akcjonariuszy i wielu innych osób, które biorą udział we wspólnej działalności tego typu.

Krok po kroku do znalezienia inwestora

19Organizacja takiego dofinansowania, żeby nie narazić sie na popadanie w dłógi, może rozciągnąć się na taki termin od trzech do dziewięciu miesięcy. Tu można podkreślić dwa główne etapy: 1.Przygotowanie. Na tym stadium firma lub wynajęte przez nią konsultanci przygotowują całą dokumentację, która w dalszym ciągu będzie wykorzystywana pod czas negocjacji z inwestorami. Odbywa się ocena, podkreślenie jej mocnych stron, buduje się inwestycyjny memorandum. 2.Poszukiwania inwestora. Czyli na drugim etapie przedstawiciel firmy lub zaproszony bankier prowadzi negocjację z potencjalnymi kupcami. Ten proces dość trudny i wieloplanowy, łączy w sobie rzęd dalszych kroków: zawarcie umowy między firmą- klientem i inwestbankierem (obydwie strony rozpatrują możliwe warunki i podpisują kontrakt); zatwierdzenie potrzebnych dokumentów dla rozpoczęcią negocjacji potencjalnym inwestorem; zatwierdzenie z klientem głównych biznesowych parametrów (dochodów, części podzielonego rynku, systemu dystrybucji it.d.); poszukiwanie potencjalnych inwestorów w wybranej kategorii i zatwierdzenie z klientem krótkiej listy (właśnie firma może nie wiedzieć, z jakim funduszem konretnie zaczną się negocjację, najczęściej firma – klient zatwierdza listę potencjalnych inwestorów, na której może się zmieścić 50-60 różnorodnych funduszy). 3.Wybór strategii negocjacji z każdym potencjalnym inwestorem. 4. Podpisanie porozumienia o tajemnicy i przeprowadzenie wcześniejszych negocjacji z inwestorem. Omówienie parametrów biznesowych. 5.Stworzenie propozycji o zakupie w formie porozumienia Terms Sheet Agreement. Lista łączy w sobie krótko wyłożone aspekty umowy. Na niej omawiają się terminy, w których musi zostać zakończona umowa. Również tam mogą być określone skutki kar, które będą nałożone przy odmowie jednej lub dwóch stron umowy. 6. Prekazanie listy warunków prawnikom po obu stronach, którzy podsumują końcowy dokument lub cały pakiet dokumentów dla podpisania. 7.Podpidanie końcowej opcji umowy współpracy po czym dokonanie wszelkich procedur przechodzi do rąk zarządu inwestycyjnego funduszu lub specjalnie wyznaczonej komisji wśród top-menadżerów obu firm. W podsumowaniu należy podkreślić, że dofinansowanie bez popadania w dłógi należy odnieść do tanich narzędzi przyciągnięcia pieniędzy. Pod czas jego organizacji można podkreślić trzy główne artykuły wydatków: wynagrodzenie inwestycyjnych bankierów; opłata za pomoc prawną; wyatki na dodatkowe emisję papierów wartościowych i na inne równoległe działania. Średnio wydatki firmy, wartość której wacha się pomiędzy 10 a 20 milionami, wynosi do 5-7 procent od wartości umowy i zmniejsza się do 2-3 procent dla firmy, wartej 100 milionów dolarów.

Początkowe etapy działalności firmy i pomoc finansowa ze strony banków

20Uniwersalnego algorytmu wyboru narzędzi dofinansowania, które będą podchodzić dla każdej firmy, zwyczajnie nie istnieje. Wszystko zależy od specyfiki biznesu, rynku na którym firma prosperuje, ambicji zarządzania i profesjonalności banku inwestycyjnego. Tak, na początkowym etapie rozwoju firmy optymalnym źródłem przyciągnięcia inwestycji będzie kapitał wenczurny. Jest to związane z tym, że banki dość niechętnie dają kredyty niewielkim graczom, jeśli oni nie mają we własności nieruchomości lub innych aktywów, które mogą wykorzystywane być w jakości zakładu. Oprócz tego, zasoby pożyczone dla małego biznesu w Polsce narazie są zbyt drogie. Przewagą takiego kapitału jest możliwość uzyskania bezpłatnych środków, a także wsparcia ze strony inwestora, który możę wziąść udział w opracowaniu strategii rozwoju firmy, poszukiwania partnerów, opracowaniu procesów zarządzających i tym podobne. Minusem jest to, że właścicielom dowodzi się dzielić swoimi akcjami i kontrolą firmą. W miarę wzrostu stają się dla niej dostępne i kredyty bankowe, lecz dla średnich graczy ich jednak nie należy nazwać optymalnym narzędziem zasobów inwestycyjnych. Pożyczone środki bardziej racjonalnie wykorzystać dla powiękrzenia kapitału obrotowego lub dofinansowania jakichś umów. Oprócz tego, otwarcie kredtowych linii w bankach obniża ryzyko biznesowe, który zawsze może pokładać się na otrzymanie środków w przypadku gdy wyniknie taka potrzeba. A różne sytuację się zdarzają. Chwila „nieuwagi” i najbezpieczniej umiejscowiona stabilna finansowo firma może popaść w finansowe kłopoty, a banki tego rodzaju będą niezłym oparciem w trudnych momentach. Gdyż firma wcześniej pomysli nad taką ewentualną opcją i ustali jakiej pomocy może oczekiwać od swojego partnera w obliczu banku komercyjnego, można będzie ominąć wielu nieprzyjemności pojawiających się w zaistniałej sytuacji. Oddzielnym tematem są kredyty inwestycyjne od banków globalnych, takich jak naprzykład IFC. Jest to dość przystojne narzędzie, które pozwoli uzyskać w miarę tanie dłógoterminowe dofinansowanie. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi również bardzo pozytywnie będzie skazywać się na imagu firmy, poleprzając jej pozycję startowe pod czas umiejscowianiu obligacji lub wyjściu na IPO. Współpraca taka, czyli relację na poziomie międzynarodowym od zawsze była dobrze widziana w sferach biznesowych. Oznacza to, że taką firmę można darzyć zaufaniem, gdyż zaufali jej tak zwani partnerzy międzynarodowi. Niezaleznie od tego z jakiej strony na to patrzeć, zawsze należy mieć jakieś zapasowe wyjście, którym może się stać porozumienie z instytucją bankową.